Nyomtat        - http://www.kallaierno.hu/
:: Adatok ::

Előadások
2011-12-20 16:55

 

Fontosabb előadások az elmúlt években

 

2016. július 5. – A roma politika intézményesülése

(OTKA K 105089 projekt záró konferencia, Roma Parlament)

Előadás címe: Az elmúlt fél évszázadot tekintve, milyen korszakai voltak a roma politikai aktivizmusnak, és a hangsúlyváltások hogyan hatottak a különböző szakpolitikákra?

 

2016. július 8. – „Együtt kezdtük, együtt folytatjuk!” konferencia című nemzetközi

(Nemzetközi konferencia az EMMI szervezésében, MÜPA)

Előadás címe: A roma program tapasztalatai

 

2016. augusztus 26. – „ Régió - Kisebbség, politika, társadalom”

 (20 èves az N.M.C.K.K.Sz.Sz, konferencia Bátonyterenény.)

Előadás címe: A kisebbségi törvény 20 éve

 

2016. szeptember 22. – Társadalmi felelősségvállalás a felsőoktatásban: a roma integráció

(Szemeszternyitó tudományos konferencia, SZTE)

Előadás címe: Roma közösségek integrációjának kérdései a 21. század magyar társadalmában

 

2016. november 10.  –„Továbblépés” ─ Kapcsolatépítés a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó középiskolai és felsőoktatási tehetséggondozó programok között

(A JRSZ szakmai konferenciája)

Előadás címe: Roma tanulók helyzete és lehetőségei a magyar közoktatásban

 

2016. december 21. – Romák Magyarországon

 (Habilitációs előadások az ELTE-n)

Előadás címe: Az önigazgatás szerepe a roma közösségek múltjában és jelenében – The Roma population in Hungarian society

 

2016. szeptember – december – Romák a magyar társadalomban

(Előadássorozat a JRSZ szervezésében)

Előadás címe: A közösségi lét dilemmái

 

2015. február 3. – Romák a tudományos életben

(A Kritikai Roma Tanulmányok Kutatócsoport első tudományos konferenciája, nyitórendezvénye.)

Előadás címe: Cigánynak lenni Magyarországon – a roma közösségek rendszerváltozás utáni helyzetének társadalmi összefüggései

 

2015. február 24. – Informális gazdaság és a mélyszegénység

(A „Társadalmi konfliktusokra adott identitáspolitikai válaszok” kutatási program konferenciája. MTA TK KI)

Előadás címe: Módszertani megjegyzések a romák és az informális gazdaság összefüggéseiben

 

2015. március 24. – Szolidaritás és szerkezetváltás: az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában

 (Az MTA TK Kisebbségkutató Intézet és az European Academic Network on Romani Studies közös műhelykonferenciája)

Előadás címe: Roma gyerekek oktatásának társadalmi összefüggései

 

2015. április 28. – Esély. Egyenlőség. Akadálymentes társadalom?!

(A KommON BME Kommunikációs Szakkollégium konferenciája)

Előadás címe: A roma lakosság helyzete Magyarországon

 

2015. május 6.  – A Magyarországon élő nemzetiségek és a hazai egyházak történelmi viszonya, jelenlegi kapcsolatai és a közös jövőkép

(Az AJBH konferenciája)

Előadás címe: Az egyházak szerepe a roma közösségek társadalmi integrációjában

 

2015. szeptember 11. – A szegénység arcai

 (Az SZTE Jánoshalmai kutatótáborának konferenciája)

Előadás címe: A helyi roma közösségek kutatásának eddigi tapasztalatai és módszertani kérdései

 

2015. szeptember – december – Romák a magyar társadalomban

(Előadássorozat a JRSZ szervezésében)

Előadás címe: Romák a magyar társadalomban

 

2015. október 22. – Tudásközponti funkciók bővítése a hálózatépítés és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

(MTA TK KI TÁMOP zárókonferencia)

Előadás címe: Roma gyerekek oktatásának társadalmi háttere a vizsgált településeken

 

2015. november 20. –A bizonytalanság szociológiája

 (Az MSZT éves konferenciája, ELTE)

Előadás címe: Romák a 21. század változó magyar társadalmában

 

2015. november 25. – Iskola és társadalom

(Tudománynapi konferencia az EKF, Eger)

Előadás címe: A települést meghatározó társadalmi körülmények szerepe a roma gyerekek iskolai sikerességében

 

2015. november 28. – Roma Társadalompolitikai Akadémia

(A roma szakkollégiumok konferenciája, Budapest)

Előadás címe: Kisebbségi autonómia, kisebbségi önkormányzatok Magyarországon

 

20015. december 4. – Jezsuita szimpózium

(A Jezsuita Szakkollégium konferenciája, Budapest)

Előadás címe: A roma fiatalok felsőoktatási lehetőségeit befolyásoló társadalmi tényezők

 

2014. január 27. Magyarország a tragédia árnyékában. A Holokauszt Emlékközpont nemzetközi konferenciája

Előadás címe: A romák társadalmi helyzete a XX. század első felében.

 

2014. április 4. "Erő és erőtlenség" - IV. Kulcskérdések a társadalomkutatásban. ELTE TATK

Előadás címe: Akkor most milyenek is legyenek a romák?

 

2014. június 4. Az objektív igazság látszata, Monitor Live 2, Kesztyűgyár

Előadás címe: Romák a tankönyvekben

 

2014. június 5. Az áldozati szereptől a polgári tudatig - A roma integráció útja. Tom Lantos Intézet

Előadás címe: Lesz-e roma polgárosodás?

 

2014. június 5. Sarkalatos kérdések. MTA Jogtudományi Intézet

Előadás címe: A nemzetiségekre vonatkozó szabályozás átalakulása

 

2014. szeptember 17. A falu és a vidék kapcsolatrendszere. MSZT Faluszociológia és Vidékszociológia Szakosztálya és az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Szociológiai Munkabizottságának konferenciája, Debrecen.

Előadás címe: A romák helyzete a falvakban

 

2014. október 5. „A Kárpát-medence népei” előadássorozat, Szacsvay Akadémia, Nagyvárad

Előadás címe: A cigányság a 20. század második felében

 

2014. október 6. A Kárpát-medence népei” előadássorozat, Kós Károly Akadémia, Marosvásárhely

Előadás címe: A cigányság a 20. század második felében

 

2014. november 19. Tanulás társadalmi keresztmetszetben, Tudománynapi Konferencia, EKF, Eger

Előadás címe: A kisebbségi közösségi lét legfontosabb eleme: az autonómia

 

2014. november 29. Roma Társadalompolitikai Akadémia, Miskolc

Előadás címe: A diszkrimináció társadalomrajza

 

2014. december 4. Többségi és kisebbségi emlékezetpolitikák Kelet-Közép-Európában 1989 óta, az MTA TK KI konferenciája, Budapest

Előadás címe: Porrajmos. A roma holokauszt emlékének szerepe a társadalmi befogadásban és a roma közösségek identitáskeresésében

 

2014. december 5. Város – Vidék – Budapest a XXI. században, A JRSZ III. Szimpóziuma, Budapest

Előadás címe: „Ahol már álmai sem lehetnek a gyerekeknek”

 

2013. február – május Előadássorozat a Jezsuita Roma Szakkollégiumban

Előadások címe: Romák a magyar társadalomban

 

2013. április 12. A Szabadság mítosza?!- út az egyenjogúsághoz. A Jezsuita Roma Szakkollégium rendezvénye

Előadás címe: Roma és nem roma civil szervezetek szerepe a társadalmi integrációban

 

2013. május 17. Tolerancia és párbeszéd a nemzeti és etnikai kisebbség jogairól. Az EKF és az Agria Universitas Egyesület konferenciája

Előadás címe: A nemzetiségi közösségek múltja és jelene - a Kárpát- medencei népek együttélése

 

2013. június 11. „A romákat célzó kormányzati politikák húsz éve” Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont konferenciája

Előadás címe: A romákat célzó kormányzati politikák húsz éve

 

2013. augusztus 27. Európa Club fesztivál

Előadás címe: A roma civil szervezetek jelentősége a társadalmi integrációban

 

2013. augusztus 31. „A romák társadalmi helyzete és lehetőségei a 2013-2014. év és a választási jogszabályok módosítása tükrében” A Budapest Terézvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az „Idetartozunk” Roma Közösségi Hálózat konferenciája

Előadás címe: A romák politikai részvétele a társadalom alakításában

 

2013. szeptember –december Előadássorozat a Jezsuita Roma Szakkollégiumban

Előadások címe: Identitáskeresés és integráció

 

2013. október 27. A hazai intézményes szociológia 50 éve. Az MSZT és az MTA TK SZI közös jubileumi konferenciája

Előadás címe: Ki a cigány?-vita

 

2013. november 9. Változó életformák – régi és új tanulási környezetek. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia

Előadás címe: Miért sikertelenek a roma gyerekek az iskolában? A társadalmi integráció oktatási vetületei

 

2013. november 23. Szegedi Roma Szakkollégium

Előadás címe: Roma közösségek Magyarországon

 

2013. november 27. Kisebbségi közösségek értékteremtő tevékenysége a múltban és jelenben. Eger, Eszterházy Károly Főiskola

Előadás címe: Nevelési és oktatási tapasztalatok a roma gyerekek társadalmi integrációjában

 

2013. november 29. Melyik úton? A Jezsuita Roma Szakkollégium Szimpóziuma

Előadás címe: Romákat célzó programok a rendszerváltozás utáni Magyarországon

 

2013. december 5. Kisebbségi kompetenciák. Az etnokulturális közösségek működési sajátosságainak kutatása 1989 után. MTA TK KI

Előadás címe: Vannak-e cigányok Magyarországon, és ha nincsenek, akkor kik azok?

 

2013. december 17.  Nemzetiségek a magyar jogrendben – 20 év után, AJBH

Előadás címe: A 2011-es jogszabály-módosítás vélhető okai és hatásai

 

 2012. január 26.  „Peremhelyzetű falvak összefogása három kistérség határán” Projektnyitó konferencia a SZETA Egri Alapítványa szervezésében                

Előadás címe: Szegénység, mélyszegénység, romák és társadalom felelőssége

 

2012. február 3.  „Szükség és remény” V. Miskolci taní-tani konferencia.

Előadás címe: Az iskola szerepe a társadalmi integrációban

 

2012. március 6.  A roma közösségek többségi médiaképe. Az MSZT Roma/Cigány Kutatások Szakosztálya és az MTA TK Szociológiai Intézete Társadalmi Egyenlőtlenségek Kutatási Osztályának műhelyvitája

Előadás címe: A „Szélre tolva” című tanulmány romaképének társadalmi összefüggései

 

2012. április 12.  "Humántudományi kutatások a pedagógusképzés szolgálatában – Generációk találkozása" VI. Képzés és Gyakorlat Neveléstudományi Nemzetközi Konferencia, Sopron

Előadás címe: Létezik-e multikulturalizmus Magyarországon?

 

2012. április 19.  „Collegium Doctorum” a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola jubileumi konferenciája, Miskolc

 Előadás címe: A kisebbségi (nemzetiségi) jogok változása az átalakuló jogrendszerben és társadalomban

 

2012. április 20-21. „Kié a Tanoda?” Az ELTE Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központja és a Roma Oktatási Alap konferenciája, Budapest

 Előadás címe: A tanodák szerepéről a közoktatásban

 

2012. április 25. Katolikus Szakkollégium, Debrecen

 Előadás címe: A romák társadalmi integrációjának kérdésköre Magyarországon

 

2012. május 9. Gyöngyöspata után: etnoszociális konfliktusok és szélsőjobboldali politika. Közép-Európai Egyetem

 Előadás címe: A kisebbségi ombudsman a Gyöngyöspata-ügyben

 

2012. május 24. Független Médiaközpont, Budapest

 Előadás címe: A nemzetiségi jogok aktuális helyzete Magyarországon

 

2012. május 31. Nemzetiségi Közösségi Művelődési Stratégia, Magyar Művelődési Intézet

 Előadás címe: A nemzetiségi kultúra és intézményrendszerének állapota Magyarországon

 

2012. június 13. Gyűlölet-bűncselekmények a jog és a társadalom szempontjából. AJBH

 Előadás címe: A Gyöngyöspata-jelenség

 

 2012. szeptember 21. Konfliktusok és esélyegyenlőség 2012. ELTE TATK

 Előadás címe: A magára hagyott közösség. A romák társadalmi helyzete Magyarországon

 

2012. október 3. Közösségi hagyományok és modernizáció. A roma közösségek integrációjának pedagógiai és társadalmi megközelítései

Előadás címe: Kisebbségi közösségekkel kapcsolatos tudományos törekvések a Kisebbségtudományi Tanszéken

 

2012. november 20. Innováció és társadalmi hasznosság a társadalomtudományokban. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának konferenciája a Magyar Tudomány Napja alkalmából

 Előadás címe: Etnikai kérdések a magyar társadalomban

 

2011. február 11. Romaversitas Szabadegyetem, Budapest

Előadás címe: Az értelmiségi romák társadalmi érvényesülésének lehetőségei

 

2011. február 22. Pécs, Baranya megye: találkozó a megyében élő kisebbségi önkormányzatok elnökeivel

 Előadás címe: A kisebbségi önkormányzatiság időszerű kérdései

 

2011. március 18.  „A romák helyzete Finnországban és Magyarországon” cím konferencia a Finnagora, a Finn Köztársaság Budapesti Nagykövetsége valamint a Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológiai Tanszék szervezésében, Budapest

 Előadás címe: A magyarországi kisebbségi önkormányzatok

 

2011. március 21.  Szolidaritás Nap a gettókba szorított és rasszista megfélemlítésnek- erőszaknak kitett cigány emberek és közösségek mellett a Roma Polgárjogi Mozgalom, a Wesley János Lelkészképző Főiskola, Társulás a Cigány Méltóság Védelméért szervezésében, Budapest

 Előadás címe: Mi történt Gyöngyöspatán? És Pesten?

 

2011. április 4.  A Berlini Magyar Nagykövetség szervezésében megrendezésre kerülő  „Nemzetközi Roma Nap”, Berlin

Előadás címe: A romák helyzete Magyarországon

 

2011. május 3. Kecskemét, Bács - Kiskun megye: találkozó a megyében élő kisebbségi önkormányzatok elnökeivel

Előadás címe: A kisebbségi önkormányzatiság időszerű kérdései

 

2011. június 6. Nyári Egyetem a Roma Szakkollégium szervezésében, Kamarás István felkérése, Lakitelek

Előadás címe: A társadalmi integráció lehetséges állomásai a kisebbségi közösségek életében az Egyesült Államokban és Magyarországon

 

2011. november 12. Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák. A Magyar Szociológiai Társaság konferenciája, Miskolc

Előadás címe: Az etnikai konfliktusok új dimenziói Magyarországon

 

2011. november 16. „Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot” A nemzetiségi felsőoktatás és kutatás helyzete határokon innen és túl. Nemzetközi konferencia, Eger

Előadás címe: „Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt”. Nemzetiségi oktatás és kisebbségkutatás Magyarországon

 

2011. november 24. Európai és magyar roma stratégia - tények, tervek, dilemmák. Az MTA Szociológiai Kutatóintézet konferenciája, Budapest

Előadás címe: A roma stratégia a hazai gyakorlatban

 

2010

 

2010. február 22.  „A polgár államacímű szakmai konferencia az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának szervezésében

Előadás címe: A kisebbségi közösségek szerepe a magyar társadalom szerkezetében

 

2010. március 3. A Kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat konferenciája, Budapest

Előadás címe: Szülői felelősség és társadalmi felelősség a cigány gyermekek iskolához való viszonyában

                                   

2010. április 28.  Dr. habil. Barkó Endre a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kari dékánjának meghívása, Jászberény

Előadás címe: Egyéni és társadalmi felelősség az oktatásban

 

2010. május 1-2. „Magyarország korszakok és világok közöttcímű nemzetközi tudományos szimpózium, Karlsruhe Németország

Előadás címe: A magyarországi cigány közösségek helyzete és a társadalmi integráció aktuális kihívásai

 

2010. június 15. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 42. vándorgyűlése, Baja

Előadás címe: A kisebbségi kultúra érvényesülési lehetőségei Magyarországon

 

2010. október 22. „Geschichte und Kultur der Roma im pannonischen Raum" című konferencia, a Nyugat - magyarországi Egyetem és a burgenlandi Pädagogische Hochschule közös szervezésében, Burgenland, Ausztria

Előadás címe: Zur aktuellen Situation der Roma in Ungarn

 

2010. november 23.   Kerekasztal konferencia a romák társadalmi beilleszkedéséről, ODHIR és a magyar kormány szervezésében, Budapest

Előadás címe: Az erőszakos cselekményekre adott országos és helyi válaszok

 

2010. november 24.  A romák felzárkózása európai dimenzióban című nemzetközi konferencia a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében, Esztergom

Előadás címe: A romák kirekesztődésének társadalmi mechanizmusa

 

 

2009

 

2009. február 5. „Identitás– Kultúra” című konferencia a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézményének szervezésében, Eger

Előadás címe: A kisebbségi jogok érvényesülése

 

2009. február 25. Országjárás– Somogy megye; a Somogyi Esély KhT. által szervezett fórum

Előadás címe: A kisebbségi joganyag megoldásra váró problémái

 

2009. május 28. Mit tehet az egyház és az értelmiség a cigányságért? A Kék Szalon éves találkozója, Pannonhalma

Előadás címe: Az integrációt akadályozó tényezők

 

2009. június 4. Országjárás- Fejér megye- Találkozó a megyében élő kisebbségi önkormányzatok vezetőivel, Székesfehérvár

Előadás címe: Romák, önkormányzatiság és a többségi társadalom

 

2009. szeptember 25. A Nyelvek Európai Napja, az Országos Idegennyelvű Könyvtár rendezvénye

Előadás címe: Cigány közösségek és nyelvi hagyományok Magyarországon

 

2009. október 1. „Roma- kérdés–társadalmi, gazdasági és erkölcsi felelősség című konferencia a Pénzügykutató Zrt. és a CIB Bank Zrt. szervezésében, Budapest

Előadás címe: Mi kellene a romák társadalmi integrációjához?

 

2009. október 13.  Az Eu alapok szerepe a roma integráció elősegítésében; Magas szintű konferencia az Európai Bizottság szervezésében, Budapest

Előadás címe: A magyarországi romák helyzete és lehetőségei a társadalmi integrációra

 

2009. november 3-5. Országjárás – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Előadás címe: Romák, önkormányzatiság és a többségi társadalom

 

2009. november 11. „Egyéni utak- közös érdekek”–Tudománynapi rendezvény, Eger

 Előadás címe: Kirekesztés- esélyteremtés? Felelősség!

 

2009. november 13.   „A xenofóbia és intolerancia elleni fellépés aktuális kérdései” című konferencia, Budapest

Előadás címe: A nemzeti és etnikai jogok országgyűlési biztosának ajánlásai, javaslatai az etnikai adatgyűjtés terén

 

 

2008

 

2008. január 9. Gyermekeink jövőjéért a nemzet jövőjéért; A romák oktatási és képzési helyzete ma Magyarországon, Budapest

Előadás címe: Romák, integráció, többségi társadalom

                                   

2008. február 16. A Szent István Egyetem Szakkollégiumának meghívása, Gödöllő

Előadás címe: Az ombudsman munkája

 

2008. február 18. Az európai Roma rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület – Nemzetközi Roma Rendvédelmi Kerekasztal

Előadás címe: Az ombudsman ajánlásai a roma közösség és a rendvédelmi szervek együttműködésének jobbítása céljából

 

2008. február 22.  A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Cigányság- identitás, kultúra, történelem

Előadás címe: Cigányok a magyar történelemben

 

2008. április 15. A Fridrich Ebert Stiftung és az Eötvös Károly Intézet „Mi fenyegeti a Harmadik Köztársaságot? című vitasorozata

Előadás címe: Romák és nem romák közös hazája: Magyarország

 

2008. április 23.  A Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Esélyegyenlőségi Koordináció Iroda „Tolerancia Nap” című konferenciája

 Elődás címe: Többség és kisebbség együttélését veszélyeztető társadalmi folyamatok

 

2008. április 25. A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium XVI. Szimpóziumának előadássorozata, Budapest

Előadás címe: Kisebbségvédelem, cigány önkormányzatiság

 

2008. május 26-27. Országjárás – Békés megye, Találkozás Békéscsabán a megyei kisebbségi önkormányzatok elnökeivel

 Előadás címe: Romák, önkormányzatiság és a többségi társadalom

 

2008. május 29. „Roma Konferencia– Szentendre” című rendezvény

 Előadás címe: A romák helye az országépítésben, a magyar kultúrában

 

2008. augusztus 1. „Roma Genocide” témakörben az OKM és az Európai Tanács szervezésében megrendezésre kerülő nemzetközi tanártovábbképzés, Budapest

 Előadás címe: Milyentörvényi rendelkezések segítik Magyarországon a cigányság jogainak érvényesülését

 

2008. szeptember 8.  „A cigányság sorskérdései” című konferencia a „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség szervezésében

Előadás címe: Mit tehet a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosa cigányügyben?

 

2008. szeptember 9-10.Országjárás – Vas megye Találkozó a megyében élő kisebbségi önkormányzatok vezetőivel

 Előadás címe: Romák, önkormányzatiság és a többségi társadalom

 

2008. szeptember 24.  „Képzéssel a szegénység ellen” című Katolikus Karitász által szervezett nemzetközi konferencia, Esztergom

Előadás címe: The rights of national and ethnic minorities

 

2008. szeptember 26. Protection of individual and colloctive rights of national minorities and monitoring of thier implementation-conference, Kosmaj,Serbia

Előadás címe: Ethnic and national minority in Hungary

 

2008. október 10.  „Csak azt a gyermeket tudom tanítani, akit megismertem” című konferencia az Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző Főiskola szervezésében,Vác

Előadás címe: Cigányok/ romák Magyarországon

 

2008. október 17. „Etnopolitikai helyzetkép az Európai Unió keleti bővítési folyamata tükrében” című konferencia az MTA Kisebbségkutató Intézet szervezésében

Előadás cím: A kisebbségek parlamenti képviseletének esélyei Magyarországon

 

2008. november 18.  A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem meghívása

Előadás címe: Hátrányos helyzetű tanulók nevelése

 

2008. november 25-26. Országjárás- Csongrád megye- Találkozó a megyében élő kisebbségi önkormányzatok vezetőivel

Előadás címe: Romák, önkormányzatiság és a többségi társadalom

 

 

2007

 

20007. február 9.  Roma Szakkollégium, Gödöllő

 Előadás címe: Kisebbségi önkormányzatok

 

2007. február 28.  „Paradigmaváltás – konferencia a cigányság helyzetéről”, Politikatörténeti Intézet

Előadás címe: A magyarországi cigányság társadalmi helyzete és szerepe

 

2007. április 2. Apor Vilmos-konferencia, Vác

Előadás címe: Válságok és megoldási lehetőségek romák és nem romák együttélésében

 

2007. április 19.  A Józsefvárosi Roma Szolgálat konferenciája

Előadás címe: A romák integrációs lehetőségei Magyarországon

 

2007. május 18. „Sztereotípiák és előítéletek avagy megbélyegzettnek születik-e a cigány gyermek”, Nagykörű

Előadás címe: A roma és nem roma együttélés, és az előítéletekből fakadó konfliktusok modellje

 

2007. május 24. „Etnopolitikai modellek az Európai Unióban/Ethnopolitical Models in the European Union. Internal and External Challenges.”

 Előadás címe: Kormányzati törekvések a romák integrációjára a rendszerváltozás után

 

2007. június 11-12.  „Az esélyegyenlőségi törvény elvei és gyakorlata.” Konferencia az MTA Jogtudományi Intézet szervezésében

Előadás címe: Romák és az esélyegyenlőség

 

2007. július28. I. Vámospércsi Nyári Egyetem

 Előadás címe: Én akkor lennék elégedett egy év múlva…

 

2007. augusztus 3. Roma Integráció Évtizede című konferencia a Civil Ernyő szervezésében

 Előadás címe: Integrációs programok Magyarországon

 

2007. szeptember 7.  Az integráció rögös útján az esélyegyenlőség évében

Előadás címe: Társadalmi integráció esélyei a romák körében

 

2007. szeptember 18. A magyarországi cigányság helyzete a cigánykérdéssel foglakozó kutatók szerint című konferencia

Előadás címe: A roma önkormányzatok helye és szerepe a politikai és kulturális életben

 

2007. szeptember 18. A cigány kisebbségi önkormányzati képviselők továbbképzése Csopakon

Előadás címe: Kisebbségi önkormányzatok helyzete Magyarországon, a kisebbségek parlamenti képviselete

 

2007.szeptember 28.  "Együtt Európában" a cigányság esélyegyenlőségéért – nemzetközi tudományos konferencia

Előadás címe: Cigányság és esélyegyenlőség

 

2007. október 11.       A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Felnőttképzési Intézetének meghívása

Előadás címe: A társadalmi integráció késlekedésének okai. Hagyomány és modernizáció konfliktusai

 

2007.október 11. Az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal által szervezett „Szakmai napok 2007”

Előadás címe: Esélyegyenlőség a törvények tükrében

 

2007. október 13. Történelemtanárok Országos Konferenciája 2007.

Előadás címe: Romák (és magyarok) a történelemben

 

2007. november 6. Katolikus Pedagógiai Intézet– a katolikus óvodák vezetőinek értekezlete

Előadás címe: Az esélyegyenlőség segítése az egyházi intézményekben

 

2007. november 13. Életerő Konferencia

 Előadás címe: Civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok

 

2007. november 14.   A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által szervezett „A nemzetiségi kultúrák művelése Magyarországon” című konferencia

Előadás címe: Cigány közösségek kulturális hagyományai

 

2007. november 16.  Egy batyuval… emlék- konferencia a magyarországi németek elűzetésének 60. évfordulóján

 Előadás címe: Német közösségek Magyarországon

 

2007. november 29.  A Pécsi Tudományegyetem és a volt Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Társadalmi Befogadás Szakkollégium”című előadássorozata

Előadás címe: „Hátrányos helyzetű, diszkriminációval sújtott társadalmi csoportok- a diszkrimináció és a szegregáció társadalmi megjelenése: A romák”

 

2007. november 29. A Baranya Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat „Párbeszéd a cigánysággal (nem csak a) cigányokért” című konferenciája

Előadás címe: A cigányság helyzete ma Magyarországon

 

 

2006

 

2006. május 11-12.    „Cigány és nem cigány kultúrák együttélése Közép- és Kelet-Európában/Spolužitie rómskych a nerómskych kultúr v Strednej a Východnej Európe” Nemzetközi tudományos konferencia Tornalján

Előadás címe: Cigány/roma közösségek sajátosságai és helyzete a kelet-közép-európai térségben

 

2006. június 1. “Töviről hegyire” - beszélgessünk végre!”, MTA Székház

Előadás címe: A cigányság társadalmi kilátásai

 

2006. november 23.   „Identitásrepertoárok a magyarországi kisebbségek körében.” Az MTA Kisebbségkutató Intézet Tudomány Napi műhelykonferenciája

Előadás címe: Kettős identitás a magyarországi cigányság körében

 

 

2005

 

2005. április 14. „A romák helyzete a vidéki Magyarországon ”

 Előadás címe: A romák társadalmi helye a falusi közösségekben

 

2005. április 23. A romák társadalmi helye a falusi közösségekben, konferencia a CEU                                    Szervezésében

Előadás címe: A romák életkilátásai

 

2005. május 26-27.  "Többes kötődés, lojalitás. Változatok és változások a kisebbségek identitásában"

 Előadás címe: Integráció, asszimiláció avagy túlélési stratégiák a magyarországi cigány/roma közösségekben

 

2005. május 30. „GYESZ a romákról”

Előadás címe: A magyarországi romák helyzete

 

2005. június 15. A váci Közéleti Club vitaestje a romákról

 Előadás címe: Cigányok-romák Magyarországon

 

2005. szeptember 17.„Magyar Agora”

Előadás címe: A romák hátrányos társadalmi helyzete, szegénység,roma szegénység

 

2005. november 9. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc,

 Előadás címe: A kisebbségi önkormányzatok elméleti és történeti előzményei Magyarországon

 

2005. november 21.  „Fórum a hátrányos helyzetűekről”, Debrecen

Előadás címe: A cigányok helyzete Magyarországon

 

 

2004

 

2004. január Egri Tehetséggondozó konferencia

Előadás címe: Az oktatási szegregáció hatásai

 

2004. február 6. Budapest Fővárosi Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatának továbbképzése a gyermekvédelem területén dolgozóknak

Előadás címe: Cigány önkormányzatok

 

2004. február 16-20. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács továbbképzése bírók számára

 Előadás címe: A cigány népesség helye és szerepe a magyar társadalomban – a romák kapcsolata az igazságszolgáltatás intézményeivel

 

2004. május 26-27. „Kulturális határok - adaptációs folyamatok”

Előadás címe: Kulturális hagyományok és vegyesházasságok a cigány közösségekben - a kisebbségi önkormányzatok megítélése szerint

 

2004. október 28. A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. században. Az 5/017/2001. sz. NKFP-projekt kutatási zárószimpóziuma

Előadás címe: Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon

 

2004. november 4. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc

Előadás címe: A cigány kisebbségi önkormányzatok létrejöttének és szerepének elméleti megközelítése

 

2003

 

 

2003. május 28-30.   Kisebbségi léthelyzetek - többségi magatartásformák az MTA Kisebbségkutató Intézetének 2003. évi konferenciája

Előadás címe: Cigány kisebbségi önkormányzatok és települési önkormányzatok

 

2003.   szeptember    Az NKFP kutatás tapasztalatai – Roma Parlament

Előadás címe: Önkormányzatok vagy civil szervezetek?

 

2003. november 28.  Romák a haderőben – HM konferencia, Szentendre

Előadás címe: Cigányok/romák Magyarországon

 

2003.   november A Szociális intézmények dolgozóinak szakmai tanácskozása, Szombathely

Előadás címe: A cigányság kultúrája

 

2003. november 6.  Doktoranduszok Fóruma, Miskolc

Előadás címe: A cigány kisebbségi önkormányzatok elméleti modelljei

 

2003. december 1.    A cigányság oktatásának pedagógiai problémái; Roma gyermekek és fiatalok az ezredfordulón, Tiszanána – pedagógus továbbképzés

Előadás címe: A cigány kisebbségi önkormányzatok szerepe a fiatalok fejlesztésében

 

 

2002

 

2002. május 30. Változások a kárpát-medence etnikai tér- és identitásszerkezeteiben” az MTA Kisebbségkutató Intézet 2002. évi konferenciája

Előadás címe: A magyarországi cigányzenészek szerepe az interetnikus kapcsolatok kiépítésében

 

2002. szeptember CEU konferencia- előadás és szekcióvezetés

Előadás címe: A magyarországi romák

 

2002. november 8.    „Cigány közösségek a Kárpát- medencében. Helyzetkép az etnográfia, a kulturális antropológia, a jogtudomány, a nyelvészet, a politikatudomány, a történettudomány és a szociológia kutatásai tükrében”,MTA Székház Szervezők: MTA Kisebbségkutató Intézet és MTA Nyelvtudományi Intézet

Előadás címe: Roma kisebbségi önkormányzatok Magyarországon (1998-2002)

 

2002. december a Kisebbségi ombudsman konferenciája – előadás és cigány közoktatási szekció vezetése

 Előadás címe: Szegregációs jelenségek a közoktatásban

 

2002.december  Szakmai vita vezetése az Országos Közoktatási Intézetben

Előadás címe: Együtt vagy külön?

 

 

2001

 

2001. április 20.  „Roma fiatalok egzisztenciális segítése, szocializációja kényszertartózkodási közösségekben és állami intézményekben.”  Nemzetközi konferencia a Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja és az Európai Unió Bizottsága szervezésében

Előadás címe: Cigány értelmiség a közéletben és közintézményekben, az erre való felkészítés új útjai

 

2001. április 24. „Romakérdés Magyarországon” tudományos szimpózium a Kolozsvári Egyetem Magyar Nyelv és  Kultúra Tanszékének és a Kriza János Néprajzi Társaság szervezésében, Kolozsvár

Előadás címe: Magyarországi cigánykutatások. Cigányok helyzete Magyarországon

 

2001. május 2.  ELTE Szociológiai Intézet szakmai vitája

Előadás címe: Cigány önkormányzatiság

 

2001. május 7.           ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Politológia szakos hallgatók szakmai vitája

Előadás címe: Cigánykérdés Magyarországon

 

2001. június 5.  A Kanadai Menekültügyi Bizottság tagjainak szakmai látogatása Magyarországon

Előadás címe: A cigányok helyzete és migrációs hajlandóságuk

 

2001. július   A Magyarországra akkreditált nagykövetek találkozója

Előadás címe: A cigányok helyzete Magyarországon

 

2001. október 4. VII. nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia, Békéscsaba

 Előadás címe: A magyarországi cigányzenészek múltja és jelene

 

2001. december 4. „Romakutatások Közép-Európában” Nemzetközi konferencia a Teleki László Intézet szervezésében

 Előadás címe: Romakutatások helyzete Magyarországon

 

2001. december 13-14.„Kisebbségpolitikai rendszerváltozás Magyarországon.” Tudományos tanácskozás a XX. és XXI. Század Intézet rendezésében

Előadás címe: A kisebbségi jog és a magyarországi romák

 

 

2000

 

2000. március 1.  ELTE Neveléstudományi Tanszék szakmai vitája

Előadás címe: A roma elit képzése Magyarországon

 

2000.március 16.  Márton Áron Szakkollégium

Előadás címe: A cigányok Magyarországon

 

2000. április 18.  Szociológiai Intézet, Budapest

Előadás címe: A magyarországi cigányok

 

2000. május   „A cigány gyermekek továbbtanulási esélyei és lehetőségei” az Észak-Magyarországi Roma Unió konferenciája, Ózd

Előadás címe: A cigányok helyzete a magyar társadalomban

 

2000. június   MTA migrációs konferenciája

Előadás címe: A zenész és értelmiségi cigányok migrációs hajlandósága

 

2000. június 8.  „Etnicitás és rétegződés a roma társadalomban” konferencia a CEU Szervezésében

Előadás címe: Vállalkozók, kényszervállalkozók és etnicitás napjainkban

 

2000. júl. 31.- aug. 4.  „Kisebbségek a médiában határon innen és túl. Kereszténység- kultúra-párbeszéd.”, Eger

Előadás címe: A cigányok helyzetének megoldási alternatívái

 

2000. augusztus 22-25. Országos Romapedagógiai Konferencia

Előadás címe: A cigányok és az oktatás

 

2000. szeptember 19. ELTE Szociológiai Intézet, szakmai vita

Előadás címe: A cigányok története

 

2000. október 5. Szakmai vita a Századvég Politikai Iskolában, Eger

Előadás címe: Kisebbségi törvény és kisebbségi önkormányzatok

 

2000. november 9. Márton Áron szakkollégium

Előadás címe: A cigányok identitáskeresése és ennek intézményei

 

 

1999

 

1999. április 8-9.    „A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kérdései az ezredfordulón” Országos kisebbségkutató konferencia az MTA-székházában, Budapest                              

Előadás címe: Egy helyi cigány kisebbségi önkormányzat működése Abony példáján bemutatva

 

1999. június 21-22.    „A romák integrációs lehetőségei Magyarországon.” Nemzetközi konferencia az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal Szervezésében

Előadás cím: A cigányság kutatásának módszertani kérdései

 

1999. október 4.   „Az európai kultúra sokszínűsége és az európai stabilitás. A kultúrák határvidéke – határvidék kultúrája.” Nemzetközi konferencia a     budapesti Lengyel Intézet szervezésében

Előadás címe: A hazai kisebbségi közösségek sokszínű kultúrája

 

1999. december 4.   „A magyarországi cigányság helyzete a kormányzati politika, a kisebbség törekvései és a nemzetközi elvárások tükrében.” Nemzetközi    konferencia az Országos cigány Önkormányzat és a Project on Ethnic Relations szervezésében

Előadás címe: A magyarországi cigányság (társadalomtörténeti áttekintés)

 

 

A honlap üzemeltetője: Kállai Ernő E-mail: level@kallaierno.hu

copyright©