Személyes és állampolgári kompetenciafejlesztő tréning

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

 

A tantárgy célja:

A kurzus támogatja a hallgatókat, hogy eligazodjanak a demokráciáról folyó tudományos és közéleti (politikai) diskurzus legfontosabb kérdéseiben és a megszerzett alapismeretek birtokában képessé váljanak megalapozott véleményalkotásra, felelős állampolgári cselekvésre. A félév második részében a demokratikus gyakorlatok tárgyalása összképet ad a társadalmi részvétel hagyományos és modern formáiról. A tréning jellegű gyakorlatok során az állampolgári és civil mentalitáskultúra kérdései köré csoportosítva ismerhetik meg a hallgatók a társadalmi együttélés alapvető helyzeteit kezelő technikákat.

 

Témakörök/tartalom:

 

Elméleti alapozás:

A demokrácia normatív és deskriptív megközelítése. Modern demokráciaelméletek: a képviseleti, részvételi és deliberatív demokrácia fogalma. A klasszikus elitisták és participatív demokraták vitái a demokrácia természetéről. a képviseletről, elszámoltathatóságról és állampolgári részvételről. 

A cselekvő állampolgársághoz kapcsolódó fogalmak szemantikai tartalma.

A politikai kultúra és állampolgári cselekvés összefüggései az empirikus kutatási eredmények tükrében.

A civil szervezetek szerepe a társadalompolitika és a közpolitika formálásában. 

 

A félév tréningprogramja az alábbi kompetenciák fejlesztését tűzi ki célul:

A kognitív kompetenciák fejlesztése (kritikai gondolkodás, problémamegoldó képesség, döntéshozatali képesség, véleményalkotás, érvelés, erőszakmentes kommunikáció, tolerancia stb.).

A demokratikus értékorientáció fejlesztését segítő gyakorlatok. Érdekérvényesítés, empátia és az asszertív magatartás fejlesztése.

A szociális kompetenciák fejlesztése. Társadalmi felelősséggel és szolidaritással kapcsolatos kompetenciák fejlesztése. Önkéntesség.

A jogtudatosság, normakövető magatartás és jogérvényesítés kompetenciáinak fejlesztése.

Csoportközi konfliktusok kezelése. Az antirasszista és antidiszkriminációs elkötelezettség fejlesztése. A cselekvő állampolgárság kompetenciáinak fejlesztése.

A cselekvő állampolgárság jó gyakorlataival kapcsolatos esettanulmányok készítése. (Pl. a dán konszenzus konferencia, AmericaSpeaks, Vitázó közvéleménykutatás, Vokskabin, állampolgári tanács, fiatalok állampolgári szocializációját segítő oktatási programok, stb.)

 Önreflexió.

 

Kötelező irodalom:

DARTKE (2013): A romák integrációján dolgozó szakemberek szociális és civil kompetenciáinak fejlesztése. DARTKE, Szeged. ISBN 978 963 878863 4

Nárai Mária és Reisinger Adrienn (2016): Társadalmi felelősségvállalás és részvétel. Dialóg Campus, Pécs. ISBN 978 615537682 5

Körösényi András (2005): Vezér és demokrácia. Politikaelméleti tanulmányok. L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 734327 8

Szabó Andrea (2015): A választók. In. Körösényi András (szerk.): A magyar politikai rendszer negyedszázad után. Osiris, Budapest. 279–307. o. ISBN 978 963 418004 3. Elektronikus változat: http://mek.oszk.hu/16000/16042/16042.pdf

 

Ajánlott irodalom:

Suslova, O. (é.n.): KOMPASZ – kézikönyv a fiatalok emberi jogi neveléséhez. GYISM

Mobilitás, Budapest. Digitális elérhetőség: http://www.mobilitas.hu/kompasz/kezikonyv/

Kiss Mária Rita (szerk.) (2015, 2016)): „Így tanítom”. Innovatív módszertani megoldások a fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítésében. I-III. kötet. Barankovics István Alapítvány, Budapest,. ISBN 978 963 899212 3; ISBN 978 963 899215 4; ISBN 978 963 899217 8

Szabó Éva és Fügedi Petra (szerk.) (2015): Társas készségeket fejlesztő kiscsoportos tréning. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 284682 8 

 

 Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Krémer András (PhD) és Kiss Mária Rita

 

 


Vissza