Roma identitások, identitáspolitikák és a médiareprezentáció

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

A tantárgy célja:

A tárgy bevezeti a hallgatókat az identitásra épülő politikai és kommunikációs jelenségek világába. Az elméleti alapok megteremtése után megismertet a roma identitások és önreprezentáció jellemzőivel, a romák társadalmi integrációjához kapcsolódó identitáspolitikákkal, valamint a többségi média romaábrázolásainak problémáival. Célunk, hogy a képzés résztvevői megértsék a társas identitás és a médiareprezentáció csoportközi viszonyokban játszott szerepét, továbbá összefüggéseit a politikai nézetek alakulásával.

 

 

Témakörök/tartalom:

Az identitás fogalmi keretei. Többségi és kisebbségi identitás konstrukciók, identitásdiskurzusok. A kisebbségi identitás lélektana. A roma etnikai identitást befolyásoló tényezők.  A többségi társadalom identitásfolyamatainak alakulása és hatása a kisebbségi identás(ok)ra. A kirekesztés identitásképző szerepe. A roma kultúra, nyelv, történelem, mint identitásképző faktor. Roma önreprezentáció a művészetben. A mai magyar roma identitáskonstrukciók tartalmi elemei a kutatások tükrében, generációs, szociokulturális stb. különbségek. Az etnikus kultúra, vagy a szegénység szubkultúrája vita.   

Politika és identitás. A politikai ideológiák identitásképző szerepe és technikái. Modern identitáspolitikák: a multikulturalizmus, a nemzeti radikalizmus és a romák. Létezik-e roma nacionalizmus? Roma etnikai pártok és választók.

Média és identitás. A média szerepe és jelentősége a kulturális újratermelésben, az értékközvetítésben és a sztereotípiák átörökítésében. A média szocializációs, identitásképző és közösségi szerepe. Médiahatás elméletek. A roma médiumok és az önreprezentáció funkciói.  A többségi média romaábrázolása és annak kritikája. Jelentésteremtés: a szövegbeli és képalkotó folyamatok, hírszelekció, rögzítési technikák, a kontextus hiánya, a nyelvhasználat példái. Jogi és médiaetikai szempontok.  Javaslatok és programok a korrekt médiaábrázolás megteremtése érdekében. 

Roma médiumok, roma témájú filmek, műalkotások, közösségi oldalak stb. tartalomelemzése. Hallgatói esettanulmányok és prezentációk a félév főbb témaköreihez kapcsolódva.

 

 

 Kötelező irodalom:

Különbségteremtő társadalom. Szerk: Feischmidt Margit (2010) Gondolat-MTA Kisebbségkutató Intézet ISBN 978 963 693 283 1

Kovats, Martin (2014): Az integráció és a roma identitás átpolitizálása.

 In: Guy, Will (szerk.) (2014): Az áldozati szereptől a polgári tudatig. A roma integráció útja.

 Budapest: Pakiv Európai Roma Alap–Kossuth Kiadó, 107–136. ISBN: 9789630980272

 

Munk Veronika (2013): Az etnikai kisebbségek médiareprezentációjának főbb elméletei a

nemzetközi médiakutatási szakirodalomban. In. Roma sztárok médiareprezentációja. PhD

disszertáció. 10-50.o. http://doktori.btk.elte.hu/phil/munkveronika/diss.pdf

 

Munk Veronika (2013): A romák médiareprezentációja Magyarországon. Roma sztárok

médiareprezentációja. PhD disszertáció. 69-87.o. .o. http://doktori.btk.elte.hu/phil/munkveronika/diss.pdf

 

Binder Mátyás (2016): Roma – identitás – politika a rendszerváltás utáni Magyarországon. In.

Holtpont. (Szerk: Földes György – Antal Attila) Társadalomkritikai tanulmányok

Magyarország elmúlt 25 évéről. Napvilág Kiadó ISBN 978-963-338-333-9

http://www.academia.edu/30712627/_Roma_-_identitás_-_politika_a_rendszerváltás_utáni_Magyarországon._In_Földes_György_-_Antal_Attila_szerk._Holtpont._Társadalomkritikai_tanulmányok_Magyarország_elmúlt_25_évéről._Bp._Napvilág._2016

 

Binder Mátyás (2013): „Közös a kultúránk, az eredetünk és a nyelvünk, egy nemzet vagyunk”. A roma nemzeti narratíva vitatott kérdései a történetírás tükrében. In: Szalai László (szerk.) (2013)

 

Ajánlott irodalom:

Majtényi Balázs – Majtényi György (2012): Cigánykérdés Magyarországon 1945-2010 Libri Kiadó ISBN: 978-963-310- 120-9

Bogdán M. – Feischmidt M. – Guld Á. (2013) „Csak másban”. Roma médiareprezentáció a magyar médiában. Gondolat Kiadó ISBN:978-963-693-506-1

 

Hallgatói prezentációkhoz ajánlott irodalom:

a.)    Roma identitás

Balogh Lídia: Esztétikum közcélra: A szimbólumok, mítoszok, illetve allegóriák közösségi szerepéről, a roma nemzetépítési törekvések példáján keresztül. Pro Minoritate 2011/3. 144–157.

Majtényi Balázs – Majtényi györgy: Roma nemzetépítés és transznacionális emlékezethelyek Regio 2014/4. sz.

http://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/article/view/186/pdf_166

Pálos Dóra (2010): „Cigány” identitások nehézségei. Egy önbeszámolókon alapuló vizsgálat tanulságai. Esély, 2010/2. 41–63.

Pálos Dóra (2013): Ráközelítés. Roma etnikai identitás és a stigmával való megküzdés, két életút tapasztalatain keresztül. In: Szuhay Péter (szerk.) (2013): Távolodó világaink. A cigány–magyar együttélés változatai. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, 249–263.

Prónai Csaba (2007): A cigány kultúrák antropológiája. „Transznacionalitás”, „multietnicitás”, „transzkulturalitás”  In: Boglár Lajos–Papp Richárd (szerk.) (2007): A tükör két oldala. Bevezetés a kulturális antropológiába. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 206–217.

GOG Sorin: Roma áttérések. Pünkösdizmus és az identitás új narratívái [Fordította Szeldjak György], Regio 2008, 4. sz., 50-75. oldal,

György Eszter: A "Nyócker"- egy városnegyed mint reprezentációs eszköz, Regio 2009, 4. sz., 118-134

Vidra Zsuzsanna: A roma holokauszt narratívái. Regio 2005, 2. sz.,  111-129.

http://epa.oszk.hu/00000/00036/00058/pdf/111-130.pdf

Oláh József: Roma identitás és önreprezentáció. C Press 2008. http://c-press.hu/200802202263/felmeresek-szakanyagok/olah-jozsef-roma-identitas-es-onreprezetacio.html

Kegye Adél: Áldott szegregáció, Fundamentum, 2015/1. 75–85.

Binder Mátyás (2009): Beások, etnikai mobilizáció és identitás Kisebbségkutatás

2009/2. 207– 228.

Tóth, K. D.: Sikeres cigányok identitása Angliában és Magyarországon.  L’ Harmattan, 2008

 

b.)   Médiareprezentáció

Munk Veronika (2014): Hogy kerül a cigány a címoldalra? A magyarországi sztárgyár és a sztárgyárban a roma celebek. Új Apertúra 2014. nyár. http://uj.apertura.hu/2014/nyar-osz/munk-hogy-kerul-a-cigany-a-cimoldalra-a-magyarorszagi-sztargyar-es-a-sztargyarban-a-roma-celebek/

Somody Kristóf: Észrevétlen rasszizmus – gondolatok egy roma polgármester sikertörténetének médiareprezentációi kapcsán. Új Apertúra 2014 nyár

Bernáth G. – Messing V (2017).: Romákkal beszélgetve a médiáról. Ellenállni a hatalom értelmezésének. Socio 2017/2 http://www.socio.hu/uploads/files/2017_2/bernath_messing_tan.pdf

Bernáth G. – Messing V. (2012) Szélre tolva [Pushed to the edge]. Médiakutató, 2, 18–28.

http://uj.apertura.hu/2014/nyar-osz/somody-eszrevetlen-rasszizmus-gondolatok-egy-roma-polgarmester-sikertortenetenek-mediareprezentacioi-kapcsan/

Tóth Borbála: Kisebbségek a magyar médiában. Kampányok, projektek, programok az
integrációért. Független Médiaközpont. http://www.cij.hu/hu/wp
content/uploads/2011/02/toth-b kisebbmedia-web_hu.pdf

 

c.)    Identitáspolitika

Nemzet a mindennapokban. Az újnacionalizmus populáris kultúrája. (2014) L’ Harmattan, Budapest. ISBN: 978-963-236-786-6

Dobos Balázs (2014): Roma etnikai pártok és választói támogatottság Magyarországon

. In: Végh Andor (szerk.) (2014) A kisebbségek geopolitikája: VIII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. Pécs: PTE TTK Földrajzi Intézet, 155–162.

Fosztó László (2002): Van-e cigány nemzettudat? In: Fedinec Csilla (szerk.) (2002):

Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában. Budapest: Teleki László Alapítvány, 207–224.

 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):Kiss Mária Rita

 

 


Vissza