Kisebbségpolitika és kisebbségszociológia alapozás

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

A tantárgy célja:

Az előadás célja, bevezetni a hallgatókat Magyarország legkülönfélébb kisebbségi helyzetben élő csoportjainak jogi, politikai, szociális és kulturális helyzetébe, és megvitatni mindazokat a politikai és társadalmi folyamatokat, amelyek befolyásolják a kisebbségek együttélését a többségi társadalommal. További cél, hogy nemzetközi kitekintésbe ágyazva megvizsgálni mindazon kérdéseket, amelyek hatást gyakorolnak a különböző kisebbségi közösségek, társadalmi jelenségek és a politika kapcsolatára.

 Témakörök/tartalom:

- Kisebbségpolitika és kisebbségszociológia: alapfogalmak, keretek, megközelítések, elméletek.

- A kulturális rétegződés, a társadalmi-kulturális többség és kisebbség, az etnicitás és az interetnikus viszonyok fogalma

- A nemzet fogalma. Nemzeti identitás és nacionalizmus

- Az állam és a kisebbségek viszonyának jogi vonatkozásai. A nemzetiségi törvény és a kisebbségi jogok

- Kárpát-medencei népek a honfoglalás előtt. Kisebbségi közösségek és népek a középkori Magyarországon

- Kisebbségi közösségek és népek a 19 és 20. századi Magyarországon. Kisebbségi kérdés az 1989-90-es rendszerváltozás után

- Társadalmi integráció, szegregáció, diszkrimináció, asszimiláció

- A magyarországi kisebbségi autonómia intézményrendszere és működése

- Civil szervezetek és kisebbségi önkormányzatok

- A zsidóság, mint vallási csoport és kisebbség, és az antiszemitizmus


Kötelező irodalom:

- Gyulavári Tamás – Kállai Ernő (szerk.): A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala, 2010.

http://www.kallaierno.hu/data/files/jovevenyektol_101208_WnXFvN.pdf 

- Horváth István: Kisebbségszociológia. Alapfogalmak és kritikai perspektívák. Kolozsvári Egyetemi Kiadó – Presa Universitara Clujeana Kolozsvár, 2006.

- Kristó Gyula: Nem magyar népek a középkori Magyarországon Budapest, 2003. Lucidus Kiadó 23-69. o.

- Gergely András – Gelsei Gergő - Gergely Vera – Horváth Vera: Nemzeti és etnikai kisebbségek. In: Gelsei Gergő – Gergely Vera - Horváth Vera – Rácz Márton: A láthatatlanság vége. Társadalomismereti szöveggyűjtemény, 2004. 99-120. o.

- Iris Marion Young: „Az elnyomás öt arca” in: Perspektívák egy tágra zárt társadalomban, Társadalomelméleti Kollégium, 2001. 11-32. oldal

http://www.kallaierno.hu/data/files/az_elnyomas_arca_YWop5A.pdf  

 

Ajánlott irodalom:

 

- Bodó Barna – Toró Tibor: Kisebbségpolitika és az Európai Unió. Egyetemi jegyzet, 2011.

Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Bp. 1984.

- Ács Zoltán: Együtt élő népek a Kárpát-medencében. Bp. 1994.

- Tilkovszky Lóránt: Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Csokonai Kiadó, 1998.

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. habil Kállai Ernő PhD

 

 


Vissza