Hagyományok és modernitás: a roma közösségek társadalomtörténeti metszetben

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

A tantárgy célja:

A hallgatók szerezzenek jártasságot a társadalmi változások fogalmainak használatában, hogy ennek tükrében értelmezni tudják a hagyomány és modernitás viszonyrendszerét, az értékek, a normák, társadalmi rétegződés, a kultúra és a civilizációs korszakváltások dimenzióiban. A kurzus célja továbbá, bevezetni a hallgatókat Magyarország legújabb kori történelmének és társadalmának kérdésköreibe a romák vonatkozásában. Lássa át a hazai társadalom működésének történelmi, eszmei, strukturális és funkcionális összefüggéseit a cigány/roma népesség történelmének és kultúrájának, valamint a hátrányos helyzethez kapcsolódó kérdések összefüggésében.

Témakörök/tartalom:

- Alapfogalmak. Társadalmi rétegződés és modernitás, mobilizáció, hagyomány.
- A cigányok története a kezdetektől Európában történő megjelenésükig
- A magyarországi cigányok társadalomtörténete napjainkig
- A cigányság kutatása. A négy országos kutatás legfontosabb eredményei (1893, 1971, 1993/94, 2003)
- A cigányság hármas tagozódása és a csoportok jellemzői Magyarországon
- A cigányság oktatási helyzete 1945-től napjainkig (közoktatás, felsőoktatás), társadalmi integrációs problémák
- Nyelvi csoportok és nyelvhasználat a magyarországi cigányoknál
- Hagyományok, szokások, tradicionális mesterségek
- Érdekérvényesítés, önszerveződés, állami romapolitikák
- Filozófiai és tőkeelméleti megközelítések: a roma társadalmi státuszok átrendeződése napjaink Európájában.
- Értékek és hagyományok változása többség és kisebbség viszonyrendszerében.
- Integrációs elvárások és lehetőségek. Nyitott és bezárkózó társadalmak.


Kötelező irodalom:

Andorka Rudolf: Társadalmi szerkezet és rétegződés. In: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, 2006. 92-129. o.

Heller Ágnes: Mi a modernitás? http://real-eod.mtak.hu/1017/1/01%20Heller%207-22.pdf

Bourdieu, Pierre: Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Válogatott tanulmányok. Új Mandátum, Bp., 1997, 156-177. o.

Kemény István, Janky Béla, Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság, 1971-2003. Bp., MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004.

http://www.kallaierno.hu/data/files/magyarorszagi_ciganysag_1971_2003_A+MalB.pdf

Kállai Ernő: Kormányzati romaprogramok a rendszerváltozás után. In: Antal István, Frányó-Keller Katalin (szerk.): Melyik úton? Budapest: Jezsuita Roma Szakkollégium, 2014. 34-51.o.

http://www.kallaierno.hu/data/files/kallai_erno_kormanyzati_romaprogramok_a_rendszervaltozas_utan_AZohmu.pdf

Kállai Ernő (szerk.): Cigányok/romák a „hosszú 20. század” magyar társadalmában. Szöveggyűjtemény. Eger: Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, 2015. 375 p.

 

Ajánlott irodalom:

 

Kemény István (szerk.)(2000): A magyarországi romák. Budapest: Press Publika, é.n.

http://www.kallaierno.hu/data/files/a_magyarorszagi_romak_fKqpng.pdf

Szuhay Péter (1999): A magyarországi cigányok kultúrája; etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. Budapest: Panoráma

https://issuu.com/szuhay/docs/a_magyarorszagi_ciganysag_kulturaja

Kovalcsik Katalin (szerk.)(2002): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből Budapest: BTF-IFA-MKM

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/tanulmanyok_a_ciganysag_helyzete/pages/000_konyveszeti_adatok.htm

Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890–2008. Osiris, 2009.

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. habil. Kállai Ernő PhD

 

 


Vissza