Bevezetés a romológiába és a társadalmi kisebbségek vizsgálatába

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 


A tantárgy célja:

A kurzus célja kettős: bevezetni a hallgatókat a társadalmi kisebbségek, valamint a kisebbség és többség viszonyrendszerének vizsgálatába és rámutatni a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének hétköznapi folyamataira, megismerni a fontosabb társadalmi kisebbségek problémakörét. Célja továbbá, megismertetni a hallgatókat Magyarország legújabb kori történelmének és társadalmának kérdésköreibe a romák vonatkozásában. Lássák át a hazai társadalom működésének történelmi, eszmei, strukturális és funkcionális összefüggéseit a cigány/roma népesség történelmének és kultúrájának, valamint a hátrányos helyzethez kapcsolódó kérdések összefüggésében.

Témakörök/tartalom:

- Alapfogalmak. Az állam és a kisebbségek viszonyának jogi vonatkozásai. A kisebbségi jogok.

- Migránsok, a menekültek és a menekültügy

- A nők és a feminizmus. Vallási kisebbségek

-  Fogyatékosok a társadalomban.

-  LMBTQI

-  A romológia tárgya, története, módszertana. Cigányok, romák – fogalom-meghatározás jogi, szociológiai, nyelvészeti és néprajzi szempontból. A romológiai kutatások történetének áttekintése, a romológiai kutatások módszertana

- A magyarországi cigányság történetének vázlata, néprajzi hagyományok, csoporttagozódás. Nyelvi megoszlás, nyelv és nyelvhasználat

-  Érdekérvényesítés, önszerveződés, állami romapolitikák.


Kötelező irodalom:

- Giddens, Anthony. Szociológia, Osiris Tankönyvek. Budapest: Osiris, 2008. 195 – 199. oldal, 267 – 281. oldal
http://www.kallaierno.hu/data/files/giddens_195_199_6kwdoU.pdf
http://www.kallaierno.hu/data/files/giddens_267_281_6Pc8rt.pdf
-Andorka, Rudolf. Bevezetés a szociológiába, Osiris Tankönyvek, 2006, 256-272. oldal
http://www.kallaierno.hu/data/files/andorka_10_fejezet_3h5pCJ.pdf
- Iris Marion Young: „Az elnyomás öt arca” in: Perspektívák egy tágra zárt társadalomban, Társadalomelméleti Kollégium, 2001. 11-32. oldal
http://www.kallaierno.hu/data/files/az_elnyomas_arca_YWop5A.pdf
-Szkárosi Niké: Feminizmus. Társadalom- és kultúrtörténeti bevezetés. In: Studia Ca r o l i e n s i a. 2008. 3–4. s z á m 165–182. o.
http://www.kre.hu/portal/doc/studia/Cikkek/2008.3_4.szam/12.Szkarosi_Nike.pdf
-Dr. Tausz Katalin – Dr. Lakatos Miklós: A fogyatékos emberek helyzete In: Statisztikai Szemle, 82. évfolyam, 2004. 4. szám
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2004/2004_04/2004_04_370.pdf
- Máté-Tóth András, Nagy Gábor Dániel (szerk.): Vallásosság / változatok. Vallási sokféleség Magyarországon. Szeged 2008. 9-74. o.
http://www.academia.edu/4618862/Vall%C3%A1soss%C3%A1g-v%C3%A1ltozatok._Vall%C3%A1si_sokf%C3%A9les%C3%A9g_Magyarorsz%C3%A1gon_JATE_Press_2008_draft
- Kemény István (szerk.)(2000): A magyarországi romák. Budapest: Press Publika, é.n.
http://www.kallaierno.hu/data/files/a_magyarorszagi_romak_fKqpng.pdf


Ajánlott irodalom:
 
-Szuhay Péter (1999): A magyarországi cigányok kultúrája; etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. Budapest: Panoráma
https://issuu.com/szuhay/docs/a_magyarorszagi_ciganysag_kulturaja
-Kovalcsik Katalin (szerk.)(2002): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből Budapest: BTF-IFA-MKM
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/tanulmanyok_a_ciganysag_helyzete/pages/000_konyveszeti_adatok.htm-   

Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890–2008. Osiris, 2009.
-Pető Andrea: “Társadalmi nemek és a nők története” In: Bevezetés a társadalomtörténetbe. In: Bódy Zsombor, Ö. Kovács József szerk.: Osiris Kiadó, Budapest, 2003., 514-532. old.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_tarsadalomtortenetbe/ch05s05.html-         

- Ladányi János – Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái, Napvilág, 2004, 14-28. oldal
http://www.kallaierno.hu/data/files/ladanyi_szelenyi_kirekesztettseg_valtozo_formai_14_28_yjS2D0.pdf-

- Rogers Brubaker: „Csoportok nélküli etnicitás”.

http://www.kallaierno.hu/data/files/csoportok_nelkuli_etnicitas_MdrV5g.pdf
- Takács Judit (szerk.): Homofóbia Magyarországon. L’Harmattan Kiadó, 2011.
http://mek.oszk.hu/10400/10446/10446.pdf-

- Bolemant Lilla - Szapu Marianna: Bevezetés a gendertanulmányokba. Egyetemi jegyzet. Phoenix Polgári Társulás Pozsony – Nyitra, 2015.
http://docplayer.hu/1307044-Bevezetes-a-gendertanulmanyokba.html

- Újragondolt nemek. National Geographic, 2017. január
- Dövényi Zoltán: A Magyarországot érintő nemzetközi vándorlás területi aspektusai In: Kisebbségkutatás - 14. évf. 2005. 3. szám
http://www.eletesegeszseg.com/uploads/2/6/1/1/26113502/127_1.pdf

- Schiffer Pál: Cséplő Gyuri (film,1971.)
https://www.youtube.com/watch?v=OieB1m43PJ8

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. habil Kállai Ernő PhD


 


Vissza