JGYPK - Bevezetés a romológiába

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

Tematika:

 

Tantárgy neve:

Bevezetés a romológiába

Kreditszáma: 3

A tanóra típusa: előadás és száma: 30 óra

A számonkérés módja: vizsga

 

A tanegység célja:

A hallgató ismerje meg Magyarország legújabb kori történelmének és társadalmának kérdésköreit a romák vonatkozásában. Lássa át a hazai társadalom működésének történelmi, eszmei, strukturális és funkcionális összefüggéseit a cigány/roma népesség történelmének és kultúrájának, valamint a hátrányos helyzethez kapcsolódó kérdések összefüggésében.

Elsajátítandó ismeretanyag:

 • A romológia tárgya, története, módszertana
 • Cigányok, romák – fogalom-meghatározás jogi, szociológiai, nyelvészeti és néprajzi szempontból
 • A romológiai kutatások történetének áttekintése
 • A romológiai kutatások módszertana
 • A magyarországi cigányság történetének vázlata
 • Néprajzi hagyományok, csoporttagozódás
 • Nyelvi megoszlás, nyelv és nyelvhasználat
 • Érdekérvényesítés, önszerveződés
 • Állami romapolitikák
 • A cigányság oktatási helyzete 
 • Társadalmi integrációs problémák
 • A roma kultúra megjelenési formái, terei
 • A cigány közösségek helyi vonatkozásai

Fejlesztendő kompetenciák:

A hallgató legyen képes társadalmi szituációk, problémák kritikus elemzésére. Korszerű népismereti/nemzetiségi tartalmak közvetítésére a hazai cigányok/romák történetének és kultúrájának vonatkozásában.

Módszerek: Előadás

Követelmények a tantárgy teljesítésének feltételei: részvétel az előadáson

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal

 • Kemény István (szerk.)(2000): A magyarországi romák. Budapest: Press Publika, é.n.
 • Kovalcsik Katalin (szerk.)(2002): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből Budapest: BTF-IFA-MKM
 • Szuhay Péter (1999): A magyarországi cigányok kultúrája; etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. Budapest: Panoráma
 • Kemény István, Janky Béla, Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság, 1971-2003. Bp., MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004.

Tantárgy felelőse: Dr. Kállai Ernő főiskolai tanár, PhD

 

 


Vissza